قوانین و مقررات

ایین نامه فعالیت ها و اقدامات روابط عمومی

ایین-نامه-فعالیتها-و-اقدامات-روابط-عمومی.pdf

آیین نامه نشریات ادواری

ایین-نامه-نشریات-ادواری.pdf

آیین نامه اطلاع رسانی وزارت نیرو

ایین-نامه-اطلاع-رسانی.pdf

آیین نامه بازدید از تاسیسات صنعت آب و برق

ایین-نامه-بازدید-از-تاسیسات-صنعت-اب-و-برق.pdf

تصویب نامه اصلاحیه وظایف و اختیارات روابط عمومی

تصویبنامه-اصلاحیه-و-وظایف-روابط-عمومی.pdf

شیوه نامه پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو

شیوه-نامه-پایگاه-خبری.pdf

شیوه نامه پاسخگویی به رسانه ها

شیوه-نامه-پاسخ-گویی-به-رسانه-ها.pdf

شیوه نامه مستند سازی فعالیت های صوتی و تصویری

شیوه-نامه-مستند-سازی.pdf

آیین نامه و اصلاحیه برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها

ایین-نامه-برگزاری-نمایشگاه-ها-و-جشنواره-ها.pdf

شیوه نامه فعالیت شوراهای اطلاع رسانی و روابط عمومی استانی

شیوه-نامه-فعالیت-شوراهای-اطلاع-رسانی-و-روباط-عمومی-های-استانی.pdf

ساز وکار نشریه اختصاصی وزارت نیرو

ساز-و-کار-نشریه-اختصاصی-وزارت-نیرو.pdf