پیشنهادات زیست محیط

 
فراخوان دریافت نظرات و پیشنهادات مردمی
قابل توجه هم میهنان عزیز: 
دفتر روابط عمومی وزارت نیرو در نظر دارد نظرات و پیشنهادات شما عزیزان در راستای پیام وزیر محترم نیرو در زمینه مسائل زیست محیطی مرتبط با آب، خاک، انرژی، هوا و ارتباطات بینابینی آنها را دریافت نماید. به همین منظور از شما درخواست می شود تا نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را به صورت متن، فایل صوتی یا تصویری و یا تصاویر متحرک مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید.
بدیهی است از آثار صاحبان اثر به نحو مقتضی قدردانی به عمل خواهد آمد و آثار برتر نهایتاً در کتابی الکترونیکی در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.
پیام زیست محیطی وزیر محترم نیرو به قرار زیر است:
شعار اصلی ملی زیست محیطی که وزارت نیرو تمایل دارد به شعوری ملی تبدیل گردد و به عنوان هدیه ای از ملت شریف ایران به ذهن و قلب دیگران بنشیند، این است:
 
"آسمان را آبی و آب را آسمانی دوست دارم"
 
در این شعار هدف، اشاره به ارتباط تنگاتنگ بین آب و آسمان است و اینکه انسان باید بیاموزد در مصرف خود به آنچه خداوند در طبیعت و با دست باز، سخاوتمندانه و به اندازه در اختیار او قرار می دهد قناعت کند.
دیگر شعارهای متناسب با فعالیت های وزارت نیرو که تمایل به اشاعه مفاهیم آن در میان مردم عزیزمان داریم عبارتند از:
"زمین را پاک، آسمان را آبی و آب را زلال میخواهم"
 
"تار و پود تنم از پاکی زمین و آب و هوا، پاکی و سلامت می گیرد، و روانم از شکران نعمت آنها و پاک نگاه داشتشان آرام می گیرد."
 
"یک خانه، یک میهن، یک زمین، یک مسئولیت مشترک در قبال زمین بدون جایگزین"
 
ما آگاهی مردم عزیزمان را به لایتناهی نبودن منابع خاک، آب، هوا و انرژی یکی از عوامل مهم در توجه به نیاز شدید در حفاظت کیفیت و پاکی این عناصر اساسی زندگی می دانیم و امیدواریم که رفتار و منش مردم مسلمان ایران و دیگر اقوام و ادیان ساک
فراخوان دریافت نظرات و پیشنهادات مردمی
قابل توجه هم میهنان عزیز: 
دفتر روابط عمومی وزارت نیرو در نظر دارد نظرات و پیشنهادات شما عزیزان در راستای پیام وزیر محترم نیرو در زمینه مسائل زیست محیطی مرتبط با آب، خاک، انرژی، هوا و ارتباطات بینابینی آنها را دریافت نماید. به همین منظور از شما درخواست می شود تا نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را به صورت متن، فایل صوتی یا تصویری و یا تصاویر متحرک مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید.
بدیهی است از آثار صاحبان اثر به نحو مقتضی قدردانی به عمل خواهد آمد و آثار برتر نهایتاً در کتابی الکترونیکی در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.
پیام زیست محیطی وزیر محترم نیرو به قرار زیر است:
شعار اصلی ملی زیست محیطی که وزارت نیرو تمایل دارد به شعوری ملی تبدیل گردد و به عنوان هدیه ای از ملت شریف ایران به ذهن و قلب دیگران بنشیند، این است:
 
"آسمان را آبی و آب را آسمانی دوست دارم"
 
در این شعار هدف، اشاره به ارتباط تنگاتنگ بین آب و آسمان است و اینکه انسان باید بیاموزد در مصرف خود به آنچه خداوند در طبیعت و با دست باز، سخاوتمندانه و به اندازه در اختیار او قرار می دهد قناعت کند.
دیگر شعارهای متناسب با فعالیت های وزارت نیرو که تمایل به اشاعه مفاهیم آن در میان مردم عزیزمان داریم عبارتند از:
"زمین را پاک، آسمان را آبی و آب را زلال میخواهم"
 
"تار و پود تنم از پاکی زمین و آب و هوا، پاکی و سلامت می گیرد، و روانم از شکران نعمت آنها و پاک نگاه داشتشان آرام می گیرد."
 
"یک خانه، یک میهن، یک زمین، یک مسئولیت مشترک در قبال زمین بدون جایگزین"
 
ما آگاهی مردم عزیزمان را به لایتناهی نبودن منابع خاک، آب، هوا و انرژی یکی از عوامل مهم در توجه به نیاز شدید در حفاظت کیفیت و پاکی این عناصر اساسی زندگی می دانیم و امیدواریم که رفتار و منش مردم مسلمان ایران و دیگر اقوام و ادیان ساکن در آن الگویی از پندارها، گفتمان ها و رفتارها را در جامعه بشری اشاعه دهد که مایه سربلندی ما در انجام مسئولیت هایمان در قبال جامعه جهانی، میهنمان، خانه مان، نسل های آتی و خودمان باشد.
ن در آن الگویی از پندارها، گفتمان ها و رفتارها را در جامعه بشری اشاعه دهد که مایه سربلندی ما در انجام مسئولیت هایمان در قبال جامعه جهانی، میهنمان، خانه مان، نسل های آتی و خودمان باشد.