جشنواره نيرو رسانه
برگزاري همايش از:1397/03/20
برگزاري همايش تا:1397/06/15
حوزه هاي موضوعي تحت پوشش:
محل برگزاري:
برگزار کننده: وزارت نيرو
حاميان همايش:
مهلت ارسال مقاله:
محورهاي همايش:
وب سايت: pr.moe.gov.ir