ارزيابي 98

بنام خدا
ارزیابی روابط عمومی های برتر صنعت آب  و برق
 
وزارت نیرو به عنوان پیشرانه اصلی حرکت بخشهای گوناگون کشور ، از اقتصاد، کشاورزی و صنعت تا اسکان و آموزش و بهداشت، از سویی با حوزه‌های کلان و پایه ای کشور، ازجمله صنایع راهبردی و امنیت سر وکار داشته و از دیگر سو با تک‌تک شهروندان در دورافتاده‌ترین و کوچکترین اجتماعات کشور در تعامل است. همین امر موجب شده کار در وزارت نیرو نه صرفاً کنشی فنی در راستای تامین آب و برق، بلکه به همان اندازه و در مواردی به مراتب حساستر و مهمتر، کنشی اجتماعی و فرهنگی بوده و ورود و توجه به حوزه فرهنگ از اهمیت به سزایی در وزارت نیرو برخوردار شود.  
در این میان روابط عمومی‌ها در جایگاه واسطه سازمان و مردم، بیشترین وظیفه را در تبیین رویکرد اطلاع  رسانی بهنگام و به موقع و همچنین رویکرد فرهنگی مجموعه داشته و مهمترین نهاد عامل در امر اطلاع زسانی،آموزش و تغییر فرهنگی هستند و از این رو، ارزیابی عملکرد آنان در ایجاد فضای گفتمان دوسویه بین سازمان و مردم، سرعت در شیوه کار و تغییر و اصلاح برخی روشها و بهره‌بردن از روشهای نوین  از اهمیت به سزایی برخوردار است . 
با عنایت به موارد فوق ، لزوم ارزیابی عملکرد به عنوان یک مسئولیت مدیریتی که استانداردهای عملکرد را مشخص و تعیین می‌کند ، ویژگی‌های کارکنان و تخمین حدود توانایی آنها را ممکن و نیاز به آموزش و بهبود توانایی مجموعه روابط عمومی و کارکنان را مشخص می‌سازد، در مقطع فعلی ضرورتی انکار ناپذیر دارد. 
بر این اساس دومين جشنواره روابط عمومی‌های برتر صنعت آب و برق با هدف  سنجش عملکرد حقیقی کارکنان ، تجزیه و تحلیل نسبت عملکرد با استانداردهای مشخص شده ، بررسی و تحلیل انحرافات، تعیین راه‌هایی برای اقدامات اصلاحی، ایجاد انگیزه در مجموعه روابط عمومی‌های صنعت، بهبود مستمر عملکرد روابط عمومی های وزارت نیرو در راستای ایجادفرصت‌های تعالی سازمانی و در نهایت تجلیل از همکاران و قدردانی از تلاش آنان، برگزار می‌شود.